Všeobecné obchodní podmínky – CK Sport SEN

 

Vztahy mezi cestovní kanceláří CK Sport SEN, dále jen „CK“, která je provozována obchodní korporací FUSEBOX s. r. o., IČ 29320895, se sídlem náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno, a klienty se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami a v ostatních záležitostech ustanoveními o smlouvě o zájezdu dle ust. § 2521 NOZ, případně obecnými ustanoveními pro smluvní vztahy.

 1. Smluvní vztah a uzavření smlouvy

CK se zavazuje obstarat pro klienta a další ve smlouvě označené osoby předem připravený zájezd na základě cestovní smlouvy uzavřené mezi CK a klientem. Smlouva se uzavírá přijetím řádně, úplně a správně vyplněné objednávky cestovní kanceláři. Odevzdání a doručení vyplněné objednávky je možné také elektronickou formou a to po úplném a správném vyplnění všech náležitostí formuláře uveřejněného na webových stránkách CK a potvrzením souhlasu se všeobecnými obchodními podmínkami CK. Odesláním objednávky cestovní kanceláři se klient zavazuje plnit veškeré závazky, které mu z tohoto smluvního vztahu plynou, a taktéž se zavazuje zajistit dodržování veškerých závazků také ze strany dalších osob, které ve smlouvě/objednávce označí.

 

CK se zavazuje vydat klientovi při uzavření smlouvy nebo bezprostředně po jejím uzavření potvrzení o zájezdu, které bude mít náležitosti stanovené ust. § 2527 NOZ. Vydání potvrzení o zájezdu je možné provést také elektronicky na e-mailovou adresu označenou klientem v objednávce. Společně s potvrzením o zájezdu vydá CK klientovi také doklad o svém pojištění dle zvláštního právního předpisu.

 1. Cena zájezdu a platební podmínky

Ceny zájezdu jsou sjednány dohodou mezi CK a klientem. Klient je povinen v předepsaném termínu zaplatit minimální zálohu 50% celkové ceny zájezdu a nejpozději do 60 dnů před odjezdem na zájezd uhradit doplatek sjednané ceny, nebude-li mezi stranami jiné dohody. Při objednávce ve lhůtě kratší než 60 dnů před odjezdem je klient povinen uhradit celou cenu zájezdu najednou. Za včasné uhrazení ceny zájezdu se považuje připsání předmětné částky nejpozději poslední den stanovené lhůty na účet CK. Nebude-li záloha nebo doplatek uhrazeny ve stanoveném termínu, je CK oprávněna zrušit účast klienta a jím označených osob na zájezdu bez jakéhokoliv dalšího upozornění, již uhrazené platby budou klientovi vráceny v souladu se stornovacími podmínkami.

                                                                            

Za příplatek nad rámec základní ceny je možné sjednat u CK také rozšířené cestovní pojištění, pojištění zavazadel, storna, případně další služby.

 1. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo požadovat poskytnutí všech sjednaných služeb, reklamovat případné vady poskytnutých služeb a kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy o zájezdu v souladu se stornovacími podmínkami. Nevyužije - li klient bez zavinění CK všechny smluvené služby, nemá právo domáhat se jejich náhrady.

Klient je povinen uhradit sjednanou cenu zájezdu a dalších fakultativních služeb podle výše uvedených podmínek, zajistit si platný cestovní doklad (pas, OP) s platností minimálně dalších 6 měsíců po datu skončení zájezdu, případně další doklad či povolení, je-li potřeba, dodržovat právní předpisy (především pasové, vízové, celní, zdravotní) všech zájezdem dotčených států. Klient je povinen hlásit veškeré závady na všech věcech či službách spojených se poskytování zájezdu příslušnému zástupci CK, v opačném případě nemá právo požadovat náhradu škody, které by bylo možné včasných oznámením závady předejít.

 1. Práva a povinnosti CK

CK má právo vyloučit ze zájezdu každou osobu, která nedodržuje právní předpisy České republiky nebo kteréhokoliv zájezdem dotčeného státu, nerespektuje základní program zájezdu či hrubě porušuje pokyny průvodce nebo ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, kdy takto vyloučená osoba ztrácí nárok na náhradu za nevyužité služby.

CK je povinna doručit klientovi nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu podrobné a pro zákazníka důležité údaje o všech skutečnostech, které zná, pokud nejsou obsaženy ve smlouvě nebo v potvrzení a zájezdu, příp. v katalogu zájezdů, který měl klient k dispozici. Je – li smlouva uzavřena v době kratší než sedm dnů před zahájením zájezdu splní CK tuto povinnost již při uzavření smlouvy.

 1. Reklamace poskytnutých služeb

Klient je povinen reklamovat případné nedostatky co do rozsahu či kvality poskytnutých služeb na místě vzniku závady určenému delegátovi či zástupci CK, reklamace musí být uplatněna ihned bez zbytečného odkladu po zjištění případných nedostatků. Nepodaří – li se závadu odstranit, je nutné sepsat o příslušných skutečnostech krátký zápis, který pověřený delegát podepíše a doplní svým stanoviskem. V takovém případě je nutné reklamaci uplatnit přímo v CK nejpozději do jednoho měsíce po ukončení zájezdu, kdy o této reklamaci bude CK rozhodnuto do 30 dnů od jejího obdržení.

Klient bere na vědomí, že CK neodpovídá za nedostatky poskytnutých služeb, pokud vznikají z vyšší moci a bez zavinění CK (záplavy, požáry, zemětřesení, tsunami, válečný konflikt, apod.). Klient bere na vědomí, že první a poslední den zájezdu v cílovém místě jsou určeny především k zajištění dopravy, ubytování a nelze je považovat za dny plnohodnotného rekreačního pobytu, v tomto smyslu tedy nelze uplatňovat reklamaci za event. zkrácení pobytu.

Klient má při reklamaci poskytnutých služeb právo požadovat odstranění vady, doplnění chybějící služby nebo poskytnutí přiměřené slevy z ceny zájezdu.

 1. Změny sjednaných podmínek

CK si vyhrazuje právo zvýšit cenu zájezdu z důvodů, kdy se do jednadvacátého dne před okamžikem zahájení zájezdu zvýší cena za dopravu včetně cen pohonných hmot, zvýší platby spojené s dopravou (letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu), zvýší směnný kurz české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%. CK je povinna oznámení o zvýšení ceny zájezdu odeslat nejpozději dvacátý den před okamžikem zahájení zájezdu. CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu touto formou o částku, která se rovná rozdílu mezi původně kalkulovanými náklady na dopravu/jinými náklady na zájezd přepočtenými z cizí měny a náklady kalkulovanými na základě zjištěných navýšených hodnot.

Klient bere na vědomí, že přesný termín konání sportovních utkání, které jsou předmětem zájezdu, je závislý na rozhodnutí sportovních svazů v dané zemi, proto mohou být některé termíny uvedené v nabídce CK pouze orientační a CK je oprávněna změnit termín zájezdu o 48 hodin oproti původně uvedenému termínu. O případných změnách bude CK klienta bez zbytečného odkladu informovat.

Klient bere na vědomí, že vlivem okolností nezávislých na vůli CK může dojít k odložení/zrušení sportovní události později než 48 hodin před nástupem na zájezd. V takovém případě klient bere na vědomí, že nemůže po CK nárokovat refundaci za neuskutečněnou sportovní událost.

Podmiňuje – li se uskutečnění zájezdu dosažením určitého počtu účastníků, uvede to CK v potvrzení o zájezdu výslovně a uvede i lhůtu, v níž musí klientovi nejpozději oznámit zrušení zájezdu proto, že určeného počtu účastníků nebylo dosaženo.

Zruší – li CK zájezd ve lhůtě kratší než dvacet dnů před jeho zahájením, uhradí klientovi penále ve výši 10% z ceny zájezdu vyjma případů, kdy došlo ke zrušení zájezdu z důvodu nedosažení určeného počtu účastníků nebo z důvodu nezávislého na vůli CK.

V případě přerušení cesty z důvodu vyšší moci je Ck povinna učinit veškerá opatření k dopravení účastníků zpět.

 1. Stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy o zájezdu písemným oznámením CK. Při odstoupení od smlouvy je klient povinen uhradit storno poplatky ve výši:

a)      základní storno poplatek – 50 % z ceny zájezdu za osobu při odstoupení od smlouvy do 60 dnů před datem odjezdu

b)      zvýšený storno poplatek – 100% z ceny zájezdu za osobu při odstoupení od smlouvy v době kratší než 60 dnů před datem odjezdu nebo nenastoupením cesty.

Pro stanovení výše poplatků je rozhodující datum doručení písemného oznámení cestovní kanceláři.

 1. Pojištění

CK klientovi sděluje, že je pojištěna proti úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. u ERV Pojišťovna a. s., číslo smlouvy 1180000163. V ceně zájezdu je zahrnuto základní cestovní pojištění u Generali Pojišťovna a. s.

 1. Zpoždění

CK plánuje přepravu s nezbytnými časovými rezervami i alternativními trasami, klient však bere na vědomí, že CK neručí za případná zpoždění a potvrzuje, že byl na možnost jejich vzniku z důvodů, ať už technických, nepříznivého počasí či přetížení silničních cest. V případech zpoždění z těchto důvodů nevzniká klientovi právo na odstoupení od smlouvy, náhradu případné škody či slevu z ceny zájezdu.

Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Klient souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů v rozsahu požadovaném ve formuláři objednávky zájezdu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to osobních údajů svých i osobních údajů dalších osob, které v objednávce označí, kdy prohlašuje, že je zmocněn těmito osobami k vyslovení souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů CK.

Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů CK, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o zájezdu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení klientovi.

Klient bere na vědomí, že je povinen osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat CK o změně v osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů může CK pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou CK bez předchozího souhlasu klienta předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Klient prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k CK odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

V případě, že by se klient domníval, že CK nebo zpracovatel (viz výše) provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života dotčených osob nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat CK nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby CK nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, CK nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li CK nebo zpracovatel žádosti, má klient právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění klienta obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li klient o informaci o zpracování osobních údajů, je mu CK povinen tuto informaci předat. CK má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem CK na elektronickou adresu klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení CK na elektronickou adresu klienta.

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti 2.6.2014 jsou vydány v elektronické podobě a přiloženy k potvrzení o zájezdu. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek je vyhotoveno v českém jazyce. Klient při odeslání objednávky prostřednictvím elektronické komunikace na dálku aktivně potvrdil, že si tyto všeobecné podmínky přečetl a souhlasí s nimi.